Магазин

MCZ

Адресируем модул за свързване на конвенционални dетектори; Осигурява интерфейс
между зона от нвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители
вграден изолатор. IP40. EN54-18.